ליסינג מימוני לדו גלגלי – בוחרים > נרשמים > מתחדשים! מבחר ענק של כלים חדשים 2024 – לפרטים נוספים >>>

מדיניות פרטיות

ריינג פתרונות פיננסים בע"מ ("החברה" או  "ריינג") מתייחסת בכבוד לפרטיותך כלקוח ריינג ו/או כמשתמש באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן ביחד: "האתרים" וכל אחד בנפרד: "האתר") ומחויבת לשמור ולהגן על המידע האישי שהיא מחזיקה אודותייך. מדיניות הפרטיות להלן מתארת את האופן בו אנו אוספים מידע, סוג המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה אתה, כמקור המידע, יכול להסירו או לשנותו.

האמור במסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והינו מיועד לנשים וגברים כאחד.

כללי

בעת השימוש באתרים ו/או כאשר אתה מבקש מאיתנו לספק לך שירותי החכרה תפעולית (ליסינג תפעולי) או מימונית (ליסינג מימוני) של כלי רכב ו/או השכרה ו/או מכירה של כלי רכב (להלן: "השירותים"), אתה מסכים לכך שנאסוף, נשמור ונשתמש במידע האישי שלך באופן המתואר במדיניות זו ומסכים לסיכונים המתוארים בסעיף האבטחה.

במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" משמעו כל מידע שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אותך ו/או מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לרבות שמך הפרטי ושם משפחתך, מס' תעודת זהות, כתובת מגוריך, מספר טלפון, כתובת דואר-אלקטרוני, תאריך לידה, מספר דרכון, מספר רישיון נהיגה, פרטי מעסיקך, מידע על אמצעי תשלום וחשבון בנק, מידע אודות מצב בריאותך (ככל שתבקש מאיתנו להתחשב בנכות או בקרות תאונה), מידע אודות דו"חות, עבירות תנועה ותאונות שביצעת, מידע אודות מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת לרכוש ועוד.

אנו אוספים מידע אישי אודותייך, לרבות מידע המסופק על-ידך, במגוון דרכים לרבות במסגרת ביצוע הזמנה לחכירה, קנייה ו/או השכרה של רכב לרבות: (1) במסגרת פנייתך למרכז ההזמנות של החברה; (2) במסגרת פנייה לאתר; (3) בעת ביצוע ההזמנה בפועל במשרדי החברה או דרך האתר; (4) בעת הזמנות שביצעת עם החברה ו/או עם חברות קשורות; (5) מחברות אחרות עימן יש לנו קשרים עסקיים ו/או שהינן חברות בקבוצת ריינג; (6) בעת השימוש בפועל בשירותים.

אינך חייב על פי חוק למסור את המידע כאמור ומסירת המידע נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך, אולם, ללא מסירת המידע לא תוכל להשתמש בשירות ו/או לקבל שירותים ו/או לבצע רכישות של מוצרים באתרים.

חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לאתרים ו/או בעת רכישת מוצרים בהם ו/או בעת רכישת שירותים, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים. בעת הרישום לאתרים ו/או לשירותים עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. אי מסירת פרטים נכונים עלולה להוות עילה לפתיחת הליכים פליליים כנגדך. החברה תציין במפורש את השדות שחובה למלא. אם לא תמלא שדות אלו, לא תוכל להירשם לאתרים ו/או לשירותים. אם פרטיך השתנו, עליך לעדכן את החברה באופן מיידי.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של ריינג פתרונות פיננסים בע"מ, המתנהל על פי דין, ובאחריותה. השימוש באתרים ו/או בשירותים, מעידים על הסכמתך למדיניות פרטיות זו וכי פרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של ריינג. השימוש במידע שבמאגר יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

 • לאפשר להשתמש באתרים ו/או בשירותים השונים המוצעים על ידי החברה, לרבות לצורך ביצוע הזמנות דרך משרדי החברה או האתר;
 • לשפר ולהעשיר את התכנים המוצעים באתרים ו/או את השירותים המוצעים על ידי החברה (בנושאי השכרת רכב, מכירת רכב, ליסינג וכו');
 •  לשנות או לבטל שירותים ו/או תכנים קיימים;
 • כדי לאפשר לך להתאים את השירותים להעדפותיך;
 • לצורך הסבת דו"חות;
 • ליצירת קשר אתך כשהחברה סבורה שקיים צורך בכך;
 • כדי לערוך מעת לעת סקרים ושאלונים;
 • כדי לספק לך תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות, כדי לטפל בתקלות באתרים ו/או בשירותים ובמוצרים הניתנים על ידי החברה;
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
 • על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשהחברה סבורה בתום-לב כי עליה לעשות כן;
 • בכל מקרה של מחלוקת או הליכים משפטיים בינך לבין החברה;
 • במקרה שתידרש החברה למסור את המידע על ידי רשויות החוק;
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו.
 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים (בכפוף לקבלת הסכמתך לכך כמפורט להלן)
 • בכדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פרסומי ו/או שיווקי שלה ו/או של צדדים שלישיים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תוך שימוש בכל אחד מאמצעי התקשורת האלקטרונית שמסרת לה בעת הרישום באתרים או במועד מאוחר יותר, לרבות הודעות בדואר אלקטרוני ובהודעות SMS.

מידע כזה ישוגר אליך רק במידה ונתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. במידה ואישרת סעיף משלוח מידע פרסומי ואינך מעוניין בקבלת המידע הפרסומי או הינך מעוניין כי ישלח אליך רק לאחד או יותר מאמצעי התקשורת, נא שלח בקשה אל: [email protected]

החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. יחד עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי 

ריינג לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך בגין שימוש בשירותים ו/או על פעילותך באתר, בלא הסכמתך, אלא במקרים המפורטים להלן:

 • לחברות אחרות בריינג, הנדרשות למידע כאמור לצורך תפעול וניהול השירותים הניתנים לך במסגרת התקשרותך עם החברה;
 • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך.
 • אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • אם ריינג תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies 

כל אתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים

החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies  מאפשרים להן לקבל את פנייתך רק במידה והשארת פרטים באתר אליו הגעת לאחר שהקלקת על הפרסומת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל חברת ריינג – בפרטים הבאים: [email protected] 

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

להצעות מחיר ופרטים נוספים צור קשר:

נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה: